دسته بندی

قالب پلاستیک

قالب پلاستیک باکالیت

در این روش پودری خیلی بیشتر از حجم قطعه تمام شده از جنس دوروپلاست (Duroplast) و باکالیت در ...

طراحی قطعه در قالب پلاستیک

قطعات پلاستیکی بیشترین کاربرد را در زندگی روزمره دارد. تصور دنیا بدون  پلاستیک تقریباً غیر­ممکن است. از لوازم ...